X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Wirezo is een handelsmerk van Kamphuis Konstruktie BV.
Lutkeberg 59
7678 AJ Geesteren

KvK: 
06008934
BTW-nr: NL 8074.14.098.B.01
Retourrecht bij aankoop via de webshop: 14 dagen

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden-en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerdtergriffievanderechtbankRotterdamop1januari 2019. Uitgave vanKoninklijkeMetaalunie,Postbus2600, 3430 GA, Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie

Artikel1:Toepasselijkheid1.1.Dezevoorwaardenzijnvan toepassingopalleaanbiedingen dieeenMetaalunieliddoet,opalleovereenkomsten diehij sluitenopalleovereenkomstendiehieruitvoortvloeien,een enandervoorzover hetMetaalunielidaanbiederdan welopdrachtnemeris.1.2.HetMetaalunieliddatdezevoorwaardengebruikt wordtaangeduidals opdrachtnemer.De wederpartijwordt aangeduid alsopdrachtgever.1.3.Bijstrijdigheidtussen de inhoud van de tussenopdrachtgeverenopdrachtnemer geslotenovereenkomst endezevoorwaarden,gaandebepalingen uitdeovereenkomst voor.1.4.Dezevoorwaardenmogenuitsluitendwordengebruiktdoor Metaalunieleden.

Artikel2:Aanbiedingen2.1.Alleaanbiedingenzijnvrijblijvend.Opdrachtnemerheeft het recht zijnaanbod teherroepen tottwee werkdagennadatde aanvaarding hem heeft bereikt.2.2.Alsopdrachtgeveraanopdrachtnemerinformatie verstrekt, mag opdrachtnemeruitgaanvan dejuistheid envolledigheid hiervanenzalhijzijnaanbieding hierop baseren.2.3.De indeaanbiedinggenoemdeprijzen zijnineurosuitgedrukt, exclusiefomzetbelasting en andereheffingenofbelastingenvanoverheidswege.Deprijzenzijnverderexclusief reis-,verblijf-,verpakkings-,opslag-entransportkostenalsmedekostenvoorladen,lossenenmedewerkingverlenen aandouaneformaliteiten.

Artikel3:Geheimhouding3.1.Alledoor ofuitnaamvan opdrachtnemeraanopdrachtgeververstrekte informatie (zoals aanbiedingen,ontwerpen, afbeeldingen,tekeningenenknowhow)vanwelkeaarden inwelke vormdan ook, zijnvertrouwelijk en zullen nietdoor opdrachtgeverwordengebruikt voorenig anderdoel dan ter uitvoering vandeovereenkomst.3.2.De inlid1van ditartikel genoemdeinformatie zaldooropdrachtgevernietopenbaarwordengemaaktofwordenvermenigvuldigd.3.3.Indien opdrachtgevereenvan de inde lid1en 2van ditartikelgenoemde verplichtingenschendt,ishijper overtreding eendirect opeisbare boete verschuldigdvan 25.000,-. Dezeboetekannaastschadevergoedingop grond van de wetwordengevorderd.3.4.Opdrachtgevermoet de inlid1van ditartikelgenoemde informatieopeersteverzoek,binneneendoor opdrachtnemer gesteldetermijn,naarkeuzevanopdrachtnemer,retourneren ofvernietigen.Bijovertredingvandezebepalingisopdrachtgeveraanopdrachtnemereenonmiddellijk opeisbareboete verschuldigdvan1.000,-per dag. Dezeboetekan naast schadevergoeding opgrond vandewetwordengevorderd.

Artikel4:Adviezenenverstrekteinformatie4.1.Opdrachtgeverkan geenrechtenontlenenaanadviezenen informatie van opdrachtnemerdienietdirect betrekkinghebben opdeopdracht.4.2.Alsopdrachtgeveraanopdrachtnemerinformatie verstrekt, mag opdrachtnemerbijde uitvoeringvan de overeenkomst uitgaan vandejuistheid envolledigheidhiervan.4.3.Opdrachtgevervrijwaartopdrachtnemervoorelkeaanspraak vanderdenmetbetrekkingtot hetgebruikvandoorof namensopdrachtgeververstrekteadviezen,tekeningen,berekeningen,ontwerpen,materialen,merken, monsters,modellenendergelijke.Opdrachtgeverzalalledooropdrachtnemer te lijdenschade,waarondervolledig gemaaktekostenvoor verweertegendezeaanspraken,vergoeden.

Artikel5:Levertijd/uitvoeringsperiode5.1.Een opgegevenlevertijdofuitvoeringsperiodeisindicatief.5.2.De levertijd ofuitvoeringsperiodegaatpasinwanneerover alle commerciëleentechnischedetailsovereenstemmingis bereikt,alleinformatie,waaronderdefinitieve engoedgekeurdetekeningen endergelijkeinhetbezitzijnvanopdrachtnemer,deovereengekomen (termijn)betalingisontvangen en aande overigevoorwaardenvoorde uitvoeringvande opdracht isvoldaan.5.3.Alsersprakeisvan:a.andereomstandighedendan opdrachtnemerbekendwarentoenhijdelevertijdofuitvoeringsperiodeopgaf,wordt delevertijdofuitvoeringsperiodeverlengdmetdetijddie op-drachtnemer,met inachtnemingvan zijnplanning,nodigheeft omde opdrachtonderdezeomstandighedenuit tevoeren;b.meerwerkwordtdelevertijdof uitvoeringsperiodeverlengd metdetijddieopdrachtnemer, metinachtneming vanzijn planning,nodigheeftom de materialenen onderdelen daarvoorte (laten)leverenen omhetmeerwerkte verrichten;c.opschortingvanverplichtingendooropdrachtnemerwordt delevertijdofuitvoeringsperiodeverlengdmetdetijddie hij,metinachtnemingvanzijnplanning,nodigheeft omde opdrachtuittevoerennadatderedenvoordeopschorting iskomen tevervallen.Behoudenstegenbewijsdoor opdrachtgeverwordt de duur vandeverlengingvandelevertijdofuitvoeringsperiodevermoednodig tezijnen het gevolg tezijnvan eensituatieals hiervoor onderatotenmetcbedoeld.5.4.Opdrachtgeverisgehoudenalle kostendie opdrachtnemer maaktofschadedieopdrachtnemerlijdt alsgevolg van een vertraging indelevertijdofuitvoeringsperiode,zoalsvermeld inlid3vanditartikel,tevoldoen.5.5.Overschrijdingvande levertijd of uitvoeringsperiodegeeft opdrachtgever in geengeval recht op schadevergoeding ofontbinding.Opdrachtgevervrijwaart opdrachtnemer voor eventueleaansprakenvan derdenalsgevolg van overschrijdingvandelevertijdofuitvoeringsperiode.

Artikel6:Leveringenrisico-overgang6.1.Levering vindtplaatsophet momentdat opdrachtnemerde zaakopzijnbedrijfslocatieterbeschikkingsteltaanopdracht-geverenaanopdrachtgeverheeft meegedeelddat de zaak aanhem terbeschikkingstaat.Opdrachtgeverdraagtvanaf dat momentondermeerhet risicovan de zaakvooropslag, laden,transportenlossen.6.2.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemervoor het transportzorgt. Het risico van ondermeeropslag,laden,transportenlossenrustookin dat geval opopdrachtgever.Opdrachtgeverkanzichtegendeze risicosverzekeren.6.3.Alssprakeisvan inruilen opdrachtgeverinafwachtingvan levering van de nieuwe zaakde interuilen zaakonderzich houdt,blijfthet risicovan de inte ruilen zaakbijopdrachtgevertothet momentdat hijdezeinhet bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.Alsopdrachtgeverdeinteruilen zaak niet kan levereninde staatwaarin dezeverkeerde toen de overeenkomst werdgesloten, kanopdrachtnemer deovereenkomstontbinden.

Artikel7:PrijswijzigingOpdrachtnemermag eenstijgingvankostprijsbepalendefactoren,dieis opgetredennahetsluitenvandeovereenkomst, aanopdrachtgeverdoorberekenen.Opdrachtgeverisgehouden de prijsstijging opeersteverzoekvan opdrachtnemerte voldoen.

Artikel8:Overmacht8.1.Een tekortkomingindenakomingvanzijnverplichtingenkan aanopdrachtnemerniet wordentoegerekend, indien deze tekortkominghetgevolg isvanovermacht.8.2.Onderovermachtwordtondermeerverstaande omstandigheid dat door opdrachtnemersingeschakeldederdenzoals leveranciers,onderaannemers en transporteurs,ofandere partijen waarvanopdrachtgeverafhankelijkis,nietofniettijdigvoldoenaanhun verplichtingen,weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit,verstoringvan digitale infrastructuur,brand,stroomstoring,verlies,diefstal ofverlorengaanvan gereedschappen, materialenofinformatie,wegblokkades,stakingenof werkonderbrekingenen import-ofhandelsbeperkingen.8.3.Opdrachtnemer heeft hetrecht denakomingvanzijnver-plichtingenop te schortenals hijdoor overmachttijdelijkis verhinderdzijn verplichtingenjegens opdrachtgever na te komen.Alsdeovermachtsituatieisvervallen, komtopdracht-nemer zijnverplichtingennazodra zijnplanninghettoelaat.8.4.Indien ersprakeisvan overmachtennakomingblijvendon-mogelijkisofwordt,dan weldetijdelijkeovermachtssituatie meerdan zesmaandenheeft geduurd,is opdrachtnemer bevoegddeovereenkomstmetonmiddellijkeinganggeheel ofgedeeltelijkte ontbinden.Opdrachtgeverisindie gevallen bevoegdde overeenkomstmetonmiddellijkeingangte ontbinden,maaralleenvoor dat deel van de verplichtingen datnognietisnagekomen dooropdrachtnemer.8.5.Partijenhebbengeenrecht opvergoedingvandealsgevolg vandeovermacht,opschortingofontbinding indezinvandit artikelgeledenoftelijdenschade.

Artikel9:Omvangvanhetwerk9.1.Opdrachtgever moet ervoor zorgen datallevergunningen, ont-heffingenen anderebeschikkingendie noodzakelijk zijn omhet werkuittevoerentijdigzijnverkregen.Opdrachtgeveris verplicht opeersteverzoekvan opdrachtnemereen afschrift vandehiervoor genoemdebescheidenaanhem toe tezenden.9.2.Tenzijschriftelijkandersisovereengekomen,omvat hetwerk niet:a.grond-, hei-,hak-, breek-,funderings-, metsel-,timmer-, stukadoors-,schilder-,behangers-, herstelwerkofander bouwkundigwerk;b.het realiserenvan aansluitingenvan gas,water, elektriciteit,internetofandereinfrastructurelevoorzieningen;c.maatregelentervoorkomingofbeperking vanschadeaan ofdiefstal ofverlies van opofbijde werkplek aanwezige zaken;d.afvoer vanmaterialen,bouwstoffenofafval;e.verticaalenhorizontaaltransport;

Artikel10:Meerwerk10.1.Wijzigingen inhetwerkresultereninieder geval inmeerwerk als:a.ersprakeisvaneenwijziginginhetontwerp,despecificatiesofhetbestek;b.dedooropdrachtgeververstrekteinformatie nietovereen-stemtmetdewerkelijkheid;c.geschattehoeveelhedenmeerdan 5%af wijken.10.2.Meerwerkwordtberekendopbasis vandeprijsbepalende factorendiegeldenophetmomentdat het meerwerkwordt verricht. Opdrachtgeverisgehoudendeprijsvan het meerwerkopeersteverzoekvanopdrachtnemer tevoldoen.

Artikel11:Uitvoeringvanhetwerk11.1.Opdrachtgever zorgtervoor datopdrachtnemer zijnwerk-zaamhedenongestoorden op het overeengekomen tijdstip kanverrichtenendathij bij deuitvoering vanzijnwerkzaamhedende beschikkingkrijgtover de benodigdevoorzieningen, zoals:a.gas,water, elektriciteit eninternet;b.verwarming;c.afsluitbaredrogeopslagruimte;d.opgrond vandeArbowet en-regelgeving voorgeschreven voorzieningen.11.2.Opdrachtgeverdraagt het risico en is aansprakelijk voor schadeaanendiefstalofverliesvanzakenvanopdrachtnemer,opdrachtgeveren derden, zoalsgereedschappen, voorhetwerkbestemdematerialenofbijhetwerkgebruikt materieel,diezich bevindenop ofnabij de plaatswaar de werkzaamhedenwordenverricht ofopeenandere overeengekomenplaats.11.3.Onverminderdhetbepaalde inlid 2vanditartikel,isop-drachtgevergehoudenzichadequaatte verzekerentegen de indat lidgenoemderisicos. Opdrachtgeverdient daarnaastte zorgenvoor verzekeringvanhet werkrisico van te gebruiken materieel.Opdrachtgeverdientopdrachtnemerop eersteverzoekeenkopievandebetreffendeverzekering(en) en eenbewijsvan betalingvan de premiete sturen.Alser sprakeisvanschade,isopdrachtgeververplicht ditonverwijldbijzijnverzekeraarte meldenter verderebehandeling enafwikkeling.

Artikel12:Opleveringvanhetwerk12.1.Hetwerkwordtalsopgeleverd beschouwdindevolgende gevallen:a.alsopdrachtgever hetwerkheeft goedgekeurd;b.als het werk door opdrachtgeveringebruik isgenomen. Neemtopdrachtgevereendeel van het werk ingebruik dan wordtdatgedeeltealsopgeleverdbeschouwd;c.als opdrachtnemerschriftelijk aanopdrachtgever heeft meegedeelddathetwerkisvoltooidenopdrachtgeverniet binnen 14dagennadedag vandemededelingschriftelijk kenbaarheeftgemaaktdathetwerknietisgoedgekeurd;d.als opdrachtgeverhet werk niet goedkeurtop grond van kleinegebrekenofontbrekendeonderdelen diebinnen 30 dagenkunnenwordenhersteldofnageleverden die ingebruiknamevanhetwerknietindewegstaan.12.2.Keurt opdrachtgeverhetwerk niet goed,dan ishijverplicht ditonderopgavevan redenenschriftelijkkenbaartemaken aanopdrachtnemer.Opdrachtgeverdient opdrachtnemer in degelegenheid testellen hetwerkalsnog opteleveren.12.3.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derdenvoorschade aannietopgeleverdedelenvan het werk veroorzaaktdoor het gebruik van reedsopgeleverde delen vanhetwerk.

Artikel13: Aansprakelijkheid13.1.Ingeval van eentoerekenbare tekortkomingisopdrachtnemergehoudenzijncontractueleverplichtingen,metinachtnemingvanartikel14,alsnog natekomen.13.2.De verplichting van opdrachtnemertot het vergoedenvan schade opgrond van welke grondslagook,isbeperkttotdie schadewaartegen opdrachtnemeruithoofdevaneendoorof ten behoevevan hem geslotenverzekeringisverzekerd.De omvangvan dezeverplichting isechternooitgroter danhet bedragdat inhet betreffendegevalonderdezeverzekering wordtuitbetaald.13.3.Alsopdrachtnemeromwelke reden dan ookgeenberoep toekomtoplid2van ditartikel, isde verplichting tothet vergoedenvan schadebeperkttotmaximaal15% van detotale opdrachtsom(exclusiefbtw).Alsdeovereenkomstbestaatuit onderdelenofdeelleveringen,isdezeverplichting beperkttot maximaal15% (exclusiefbtw)vandeopdrachtsomvan dat onderdeelofdiedeellevering. Ingeval vanduurovereenkomsten isdeverplichtingtothetvergoedenvanschadebeperkt totmaximaal15% (exclusiefbtw)van de verschuldigdeop-drachtsomover delaatstetwaalfmaandenvoorafgaandaan deschadeveroorzakendegebeurtenis.13.4.Nietvoorvergoeding inaanmerkingkomen:a.gevolgschade.Ondergevolgschadewordtonder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,boetes,transportkostenenreis-enverblijfkosten;b.opzichtschade.Onderopzichtschadewordtonderandere verstaanschadediedoor oftijdens de uitvoering van het werkwordttoegebrachtaanzakenwaaraanwordtgewerkt ofaanzakendie zichbevindeninde nabijheidvan de plaatswaarwordtgewerkt;c.schadeveroorzaaktdoor opzetofbewusteroekeloosheid vanhulppersonen ofnietleidinggevendeondergeschikten vanopdrachtnemer.Opdrachtgeverkan zichindienmogelijktegendezeschades verzekeren.13.5.Opdrachtnemerisnietgehoudentothetvergoedenvanschadeaandoorof namensopdrachtgeveraangeleverd materiaal alsgevolg vaneennietdeugdelijkuitgevoerdebewerking.13.6.Opdrachtgevervrijwaart opdrachtnemervoor alle aansprakenvanderdenwegensproductaansprakelijkheidalsgevolg van eengebrekineenproductdat door opdrachtgeveraan eenderdeisgeleverden waarvande dooropdrachtnemer geleverdeproducten ofmaterialen onderdeeluitmaken. Opdrachtgeveris gehoudenalle voor opdrachtnemerindit verbandgeledenschade waaronderde (volledige)kosten vanverweer tevergoeden.

Artikel14:Garantieenoverigeaanspraken14.1.Tenzijschriftelijkandersisovereengekomen,staatopdracht-nemer vooreenperiodevanzesmaandenna(op)leveringin voordegoedeuitvoeringvandeovereengekomenprestatie, zoalsindevolgendeartikelledennaderwordtuitgewerkt.14.2.Alspartijen afwijkende garantievoorwaarden zijnovereen-gekomen,is hetbepaaldein ditartikelonverminderdvan toepassing,tenzijditinstrijdismet dieafwijkendegarantievoorwaarden.14.3.Als de overeengekomenprestatieniet deugdelijkis uitgevoerd,zal opdrachtnemerbinnenredelijke termijn de keuze makenof hijdezealsnogdeugdelijkuitvoertof opdrachtgever crediteert vooreenevenredigdeel vandeopdrachtsom.14.4.Kiest opdrachtnemervoor het alsnog deugdelijkuitvoeren van de prestatie,bepaalthijzelfde wijzeen het tijdstipvan uitvoering.Opdrachtgevermoet opdrachtnemerinallegevallen hiertoedegelegenheidbieden.Bestondde overeengekomenprestatie(mede)uithetbewerken vandooropdrachtgeveraangeleverdmateriaal,dan dient opdrachtgevervoor eigenrekeningenrisiconieuw materiaalaanteleveren.14.5.Onderdelen ofmaterialen diedooropdrachtnemerworden hersteldofvervangen,moetendoor opdrachtgeveraanhem wordentoegezonden.14.6Voorrekening vanopdrachtgeverkomen:a.alletransport-ofverzendkosten;b.kosten voordemontageenmontage;c.reis-enverblijfkostenenreisuren.14.7.Opdrachtnemerispasgehoudenuitvoering tegevenaande garantieals opdrachtgeveraanal zijnverplichtingenheeft voldaan.14.8.a.Garantieisuitgeslotenvoor gebrekendie hetgevolg zijn van:normaleslijtage;onoordeelkundiggebruik;nietofonjuistuitgevoerdonderhoud;installatie,montage,wijzigingofreparatiedoor opdrachtgeverofdoorderden;gebrekenaan ofongeschiktheidvanzakenafkomstigvan, ofvoorgeschreven dooropdrachtgever;gebrekenaanofongeschiktheidvan dooropdrachtgever gebruiktematerialenofhulpmiddelen.b.Geengarantiewordtgegevenop:geleverde zakendienietnieuw waren ophetmomentvanlevering;hetkeuren enreparerenvanzakenvanopdrachtgever;onderdelenwaarvoorfabrieksgarantie isverleend.14.9.Hetbepaaldeinlid3toten met 8van ditartikelisvan over-eenkomstigetoepassingbij eventueleaansprakenvanopdracht-geverop grondvanwanprestatie,non-conformiteitof welkeanderegrondslagdan ook.

Artikel15:Klachtplicht15.1.Opdrachtgeverkanop eengebrekindeprestatiegeenberoepmeerdoen,alshijhierovernietbinnenveertiendagen nadathij hetgebrekheeftontdektof redelijkerwijshadbehorente ontdekken,schriftelijk bijopdrachtnemerheeft geklaagd.15.2.Opdrachtgevermoet klachtenover defactuur,opstraffevan vervalvanallerechten,binnendebetalingstermijn schriftelijk bijopdrachtnemerhebbeningediend.Alsdebetalingstermijn langerisdan dertig dagen,moetopdrachtgeveruiterlijkbinnen dertig dagenna factuurdatumschriftelijk hebbengeklaagd.

Artikel16:Nietafgenomenzaken16.1.Opdrachtgeverisverplicht na afloopvan de levertijd ofuit-voeringsperiodedezaakof zakendieonderwerpisof zijnvan deovereenkomstopdeovereengekomenplaatsfeitelijkaf te nemen.16.2.Opdrachtgeverdientkosteloosallemedewerking teverlenen omopdrachtnemer totafleveringinstaattestellen.16.3.Nietafgenomenzakenwordenvoor rekeningenrisico van opdrachtgever opgeslagen.16.4.Bijovertredingvan het bepaaldeuitlid1 of2van ditartikelisopdrachtgever,nadatopdrachtnemerhemingebreke heeft gesteld,aanopdrachtnemerperovertredingeenboete ver-schuldigdvan250,-per dag met een maximumvan € 25.000,-.Dezeboetekan naast schadevergoedingop grond vandewetwordengevorderd.

Artikel17:Betaling17.1.Betaling wordt gedaanop de plaatsvan vestigingvan op-drachtnemerofop eendooropdrachtnemeraantewijzen rekening.17.2.Tenzij andersovereengekomenvindtbetalingplaatsbinnen 30dagennafactuurdatum.17.3.Alsopdrachtgeverzijnbetalingsverplichtingnietnakomt,ishij verplicht om,inplaatsvan betalingvan deovereengekomen geldsom,tevoldoenaaneenverzoekvanopdrachtnemerom inbetalinggeving.17.4.Hetrecht vanopdrachtgever omzijnvorderingenopopdracht-nemer teverrekenen ofomdenakomingvanzijn verplichtingenopteschortenisuitgesloten,tenzij ersprake isvan surseancevan betalingoffaillissementvan opdracht-nemerofdewettelijkeschuldsaneringopopdrachtnemervan toepassingis.17.5.Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd,is alles wat opdrachtgever uit hoofdevan deovereenkomstaanhem verschuldigdisofzal zijnonmiddellijkopeisbaarals:a.eenbetalingstermijnisoverschreden;b.opdrachtgevernietvoldoet aanzijnverplichtingenuitartikel16;c.het faillissementof de surseancevan betalingvan op-drachtgever isaangevraagd;d.beslagopzakenofvorderingenvan opdrachtgever wordt gelegd;e.opdrachtgever(vennootschap)wordt ontbondenof geli-quideerd;f.opdrachtgever (natuurlijkpersoon) hetverzoek doet te wordentoegelatentotdewettelijkeschuldsanering,onder curatele wordtgesteldofisoverleden.17.6.Opdrachtgeveris ingeval van vertraginginde voldoening vaneengeldsomrenteoverdiegeldsomaanopdrachtnemer verschuldigdmet ingangvande dag volgendopde dag die isovereengekomenalsuiterstedagvanbetalingtotenmet dedag waaropopdrachtgeverdegeldsomheeft voldaan.Als partijengeenuiterstedag vanbetalingzijnovereengekomen isderenteverschuldigd vanaf 30dagennaopeisbaarheid. Derente bedraagt12%perjaar,maar isgelijkaandewettelijkerentealsdezehogeris.Bij derenteberekeningwordteen gedeeltevandemaandgezienalseenvollemaand.Telkens na afloopvaneenjaarwordt het bedragwaarover de rente wordt berekendvermeerderd met de over dat jaarverschuldigderente.17.7.Opdrachtnemeris bevoegdzijn schuldenaanopdrachtgever te verrekenenmet vorderingenvan aanopdrachtnemer gelieerde ondernemingen opopdrachtgever.Daarnaastis op-drachtnemerbevoegdzijnvorderingenop opdrachtgever te verrekenenmetschuldendieaanopdrachtnemer gelieerdeondernemingenhebbenaanopdrachtgever.Verder is op-drachtnemerbevoegdzijnschuldenaanopdrachtgeverte verrekenenmetvorderingen opaanopdrachtgevergelieerde ondernemingen.Ondergelieerdeondernemingenwordtverstaan:alleondernemingendiebehorentotdezelfdegroep,in dezinvanartikel2:24b BWeneendeelnemingindezinvan artikel2:24c BW.17.8.Indien betalingniet tijdigheeft plaatsgevondenisopdracht-geveraan opdrachtnemeralle buitengerechtelijkekosten verschuldigdmeteenminimumvan75,-.Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):over de eerste€ 3.000,-15%over het meerdere tot€ 6.000,-10%over het meerdere tot15.000,-8%over het meerdere tot€ 60.000,-5%over het meerdere vanaf€ 60.000,-3%De werkelijkgemaaktebuitengerechtelijkekostenzijn verschuldigd,alsdezehogerzijndan uitbovenstaandeberekeningvolgt.17.9.Alsopdrachtnemerineengerechtelijkeproceduregeheelof grotendeelsin hetgelijkwordtgesteld,komenallekostendie hijinverbandmet dezeprocedureheeft gemaaktvoorrekeningvanopdrachtgever.

Artikel18:Zekerheden18.1.Ongeachtde overeengekomen betalingsconditiesis opdrachtgeververplicht opeersteverzoekvan opdrachtnemer, naardiensoordeel,voldoendezekerheidvoorbetalingteverstrekken.Alsopdrachtgeverhiernietbinnendegestelde termijnaanvoldoet,raakt hijdirectinverzuim.Opdrachtnemer heeftindatgeval hetrecht deovereenkomstteontbindenen zijnschadeopopdrachtgever teverhalen.18.2.Opdrachtnemerblijfteigenaarvan geleverdezakenzolang opdrachtgever:a.niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;b.vorderingendievoortvloeienuithetnietnakomenvan bovengenoemdeovereenkomsten,zoalsschade,boete, renteenkosten, nietheeft voldaan.18.3.Zolang er op geleverdezakeneeneigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgeverdezebuiten zijnnormalebedrijfsuitoefeningniet bezwarenofvervreemden.Ditbedingheeft goederenrechtelijkewerking.18.4.Nadatopdrachtnemerzijneigendomsvoorbehoudheeft ingeroepen,mag hijdegeleverdezakenterughalen.Opdrachtgeverzaldaartoeallemedewerkingverlenen.18.5.Als opdrachtgever,nadat de zakenconform de overeenkomst door opdrachtnemeraanhem zijngeleverd,aanzijn verplichtingenheeft voldaan,herleeft het eigendomsvoorbehoudtenaanzienvandeze zakenalsopdrachtgeverzijnverplichtingenuiteenlatergeslotenovereenkomst nietnakomt.18.6.Opdrachtnemerheeft opallezakendiehijvanopdrachtgever uitwelke hoofdeookonderzichheeft ofzal krijgen en voor allevorderingendiehijopopdrachtgeverheeft ofmocht krijgeneenpandrechteneenretentierecht.

Artikel19:Rechtenvanintellectueleeigendom19.1.Opdrachtnemerwordtaangemerktals respectievelijkmaker, ontwerperofuitvindervandeinhetkadervandeovereenkomst tot standgebrachtewerken,modellenofvindingen. Opdrachtnemerheeft daaromhet exclusieverecht eenoctrooi,merkofmodel aantevragen.19.2.Opdrachtnemerdraagtbijdeuitvoeringvandeovereenkomst geenintellectueleeigendomsrechtenover aanopdrachtgever.19.3.Indien de door opdrachtnemerte leverenprestatie(mede) bestaatuitde leveringvan computerprogrammatuur, wordt de broncodeniet aanopdrachtgever overgedragen.Opdrachtgeververkrijgtuitsluitendtenbehoevevanhetnormaal gebruik en behoorlijkewerking van de zaakeenniet-exclusieve,wereldwijdeen eeuwigdurendegebruikerslicentieop de computerprogrammatuur.Het isopdrachtgeverniet toegestaanomde licentie over tedragenofomeensublicentie aftegeven.Bijverkoopvandezaakdooropdrachtgeveraan eenderde,gaatde licentie van rechtswegeover opde verkrijgervandezaak.19.4.Opdrachtnemerisnietaansprakelijkvoorschade dieopdrachtgeverlijdtals gevolg van eeninbreuk opintellectuele eigendomsrechtenvan derden.Opdrachtgever vrijwaart op-drachtnemervoorelkeaanspraakvanderdenmetbetrekking toteeninbreuk opintellectueleeigendomsrechten.

Artikel20:OverdrachtvanrechtenofverplichtingenOpdrachtgeverkan rechtenofverplichtingenuithoofdevan enig artikeluitdezealgemenevoorwaardenofde onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudensvoorafgaandeschriftelijketoestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijkewerking.

Artikel21:Opzeggenofannulerenvandeovereenkomst21.1.Opdrachtgeverisnietbevoegdde overeenkomstoptezeggenofteannuleren,tenzijopdrachtnemerdaarmeeinstemt. Bijinstemmingvanopdrachtnemer,isopdrachtgeveraanopdrachtnemereendirectopeisbare vergoedingverschuldigd terhoogtevandeovereengekomenprijs,minusdebesparingen dievooropdrachtnemeruitde beëindigingvoortvloeien. Devergoedingbedraagtminimaal20%vandeovereengekomen prijs.21.2.Wanneerdeprijsafhankelijkisgesteld vandewerkelijkdoor opdrachtnemerte makenkosten(regiebasis),wordt de vergoedingalsbedoeldinhet eerstelidvan ditartikelbegrootop desom vandekosten,arbeidsurenenwinst,dieopdrachtnemernaarverwachtingoverdegeheleopdracht zou hebben gemaakt.

Artikel22:Toepasselijkrechtenbevoegderechter22.1.HetNederlands recht isvantoepassing.22.2.Het Weenskoopverdrag(C.I.S.G.)isnietvantoepassing, evenminals enigeandereinternationaleregelingwaarvan uitsluitingistoegestaan.22.3.DeNederlandseburgerlijkerechterdiebevoegdisinde vestigingsplaatsvanopdrachtnemerneemtkennisvan geschillen.Opdrachtnemer magvandezebevoegdheidsregel afwijkenendewettelijke bevoegdheidsregelshanteren.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies